“ตรีนุช” เปิดเผยความเห็นชอบที่ประชุมหลังร่วมปรึกษาขอคำแนะนำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดเทอมจาก 17 เดือนพฤษภาคม เป็น 1 มิ.ย. 64

วันที่ 27 เม.ย. 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทองคำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยหลังการสัมมนากับหน่วยงานในสังกัดอีกทั้งคณะกรรมการการเล่าเรียนขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศาสตราจารย์) คณะกรรมการส่งเสริมการเล่าเรียนเอกชน (กช.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการเล่าเรียนตามสบาย (กรมการศึกษานอกโรงเรียน) ว่า ที่ประชุมมีมติเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิ.ย. 2564 เพราะสถานการณ์การระบาดของของโรควัววิด-19
พร้อมระบุขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนกระทบต่อจังหวะสำหรับการทำความเข้าใจและสิทธิของนักเรียน ดังนี้

• ระยะเวลาจากวันที่ 17-30 เดือนพฤษภาคม 2564 ให้สถานศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เตรียมความพร้อมในด้านตึกสถานที่ การจัดการเรียนการสอน และอื่นๆเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน
• ติดต่อและทำความเข้าใจกับผู้ปกครองสำหรับการเลื่อนวันเปิดภาคเรียน
• อาจารย์ อาจไปเยี่ยมเด็กนักเรียน นิสิตที่บ้าน
• ดำเนินกิจกรรมเสริมให้แก่นักเรียน ซึ่งอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆที่เหมาะสม โดยพินิจตามบริบทและประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรท้องนา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
แม้กระนั้น กระทรวงศึกษาจะวัดผลเป็นระยะ สำหรับสถานศึกษาที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลพวงจากวัววิด-19 ไม่มาก สามารถวางแผนจัดแจงเรียนการสอนในรูปแบบปกติเป็นหลักดังเช่นว่าเดิม ส่วนตารางปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้หมายถึงวันที่ 11 ต.ค. 2564.